WDX - Dealer fabryczny wózków widłowych Doosan

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11 721 278 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 11 721 278 zł,

NIP: 521-10-12-480

Prezes Zarządu – Bogdan Orzechowski,
Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski,
Członek Zarządu, CFO – Tomasz Szymański,
Członek Zarządu – Michał Bąkowski
Członek Zarządu – Paweł Celmer,
Członek Zarządu – Łukasz Sołtysiak,
Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski.

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.